19
feb
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten) WORDT VERSCHOVEN
In verband met onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop verschoven. Nieuwe data volgen. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 19 en 26 februari en 4 maart 2024. Het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 februari 2024 vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 7 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56 of mail betsie.horrichs@knooppuntinformelezorg.nl     of  Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden
05
mrt
Geheugentraining "Houd uw brein fit" Het max aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is nog mogelijk maar u komt dan op de reservelijst
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag         5 maart, 12 maart,  19 maart, 26 maart,                                                                                    9 april, 16 april, 23 april,  30 april,                                                                                    en   7 en 21 mei   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten.  De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari 2024, vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83 / Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden

Begrippenlijst voor mantelzorgers

Snel op zoek naar de betekenis van een bepaalde term of afkorting? Lees het in onze begrippelijst speciaal voor mantelzorgers.

Mantelzorg en veel voorkomende begrippen
Als mantelzorger krijgt u met veel verschillende termen en afkortingen te maken. Maar wat betekenen deze nu allemaal? Hieronder vindt u een lijst met veelvoorkomende begrippen en hun betekenis.

AWBZ
Iedere Nederlander die door langdurige ziekte, handicap of ouderdom zorg en ondersteuning nodig heeft, is hiervoor verzekerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Heeft u bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging nodig dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ.

Bijzondere bijstand
In een aantal gevallen geeft de gemeente extra geld aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van kosten die niet op andere wijze worden vergoed, bijvoorbeeld extra stookkosten of kost en van kledingslijtage door rolstoelgebruik. Ieder verzoek wordt door de gemeente individueel beoordeeld. De voorwaarden verschillen per gemeente.

Buddyzorg
Vrijwilligerszorg voor mensen met een ernstige, chronische of levens-bedreigende ziekte. Een buddy helpt iemand om beter met zijn ziekte om te gaan door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden of er samen op uit te gaan.

CIZ
Iedereen die aanspraak wil maken op voorzieningen uit de AWBZ, zoals persoonlijke verzorging of verpleging, kan een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast welke hulp of zorg nodig is, voor hoe lang en om welk soort hulp het gaat. In sommige gemeenten voert het CIZ ook de indicatie uit voor de Wmo.

Gebruikelijke zorg
De normale zorg die gezinsleden voor elkaar hebben, bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen.

Indicatiestelling
Als iemand een beroep doet op de AWBZ, stelt het CIZ vast of hij of zij inderdaad hulp of ondersteuning nodig heeft, voor hoe lang en om wat voor soort hulp het gaat.

Mantelzorg
De zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulp behoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
De mantelzorger is geen professionele zorgverlener, maar geeft de zorg omdat hij een persoonlijke band heeft met de hulpvrager.

Persoonsgebonden Budget
Een som geld waarmee de hulpvrager zelf zijn hulp kan inkopen. Voor een persoonsgebonden budget (PGB) heeft de hulpvrager een indicatiestelling nodig van het CIZ of de gemeente.

Respijtzorg
Vervangende zorg door een vrijwilliger, professional of instelling voor de mantelzorger die er even tussen uit wil. Dat kan variëren van enkele uren, een dag, een weekend of een vakantie.

Steunpunt Mantelzorg
Overal in Nederland zijn Steunpunten Mantelzorg waar beroepskrachten en soms vrijwilligers u ondersteuning bieden bij het uitvoeren van uw mantelzorgtaken. U kunt hier terecht voor informatie, emotionele steun en praktische hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren.

SVB
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de administratieve uitvoering van o.a. AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw, kinderbijslag en TOG en mantelzorgcompliment. Ook de salarisadministratie van uw PGB kunt u uitbesteden aan de SVB.

Thuiszorg
Professionele hulp op het gebied van verpleging en verzorging die bij mensen thuis gegeven wordt.

TOG
Ouders en verzorgers die thuis een kind van 3 tot 18 jaar met een handicap verzorgen, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen: de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).

Verlofregelingen
De Wet Arbeid en Zorg bevat een aantal verlofregelingen waar mantelzorgers met een betaalde baan gebruik van kunnen maken, zoals calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Vriendendiensten
Een vrijwilliger bij de Vriendendiensten zet zich in voor iemand met psychische problemen, door bijvoorbeeld samen iets te ondernemen of de ander te helpen bij het leggen van contacten.

Vrijwillige thuishulp
Hulp van een vrijwilliger voor iemand met een chronische ziekte of handicap of de vaste verzorger, bijvoorbeeld in de vorm van gezelschap, oppas of activiteitenbegeleiding.

WAA
De Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) biedt de mogelijkheid om minder te gaan werken om zo zorg en arbeid te combineren. De wet geldt niet voor organisaties met minder dan tien werknemers.

Wmo
Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wmo regelt o.a. dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van de gemeente. Bijvoorbeeld door hulp in het huishouden, een rolstoel, woningaanpassing of een vervoersvoorziening. De ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers neemt een aparte plaats in. Voor een aanvraag in het kader van de Wmo kunt u zich tot uw gemeente richten.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor voert de AWBZ uit. Het zorgkantoor maakt afspraken met regionale zorgaanbieders over welke zorg die zullen gaan leveren. Zorgkantoren zijn nauw gelieerd aan zorgverzekeraars.

Bron: Mezzo