28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Cliënten en mantelzorgers hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning

Veel mensen die vanaf 2015 zorg en ondersteuning krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden. De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen.

De interviews (194) zijn gehouden in de periode oktober tot begin januari 2015, direct voorafgaand aan de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten in 2015. De uitkomsten sluiten aan bij de conclusies van de eerdere digitale raadpleging waaraan 3.000 mensen meededen. Ook toen kwam naar voren dat mensen die in 2014 zorg uit de AWBZ kregen, vaak niet goed weten hoe hun zorg straks wordt voortgezet door de gemeente.

Vertaalslag naar persoonlijke situatie

De geïnterviewden gaven aan dat ze van de gemeente in het laatste kwartaal van 2014 vooral algemene informatie hebben gehad. Ze misten de vertaalslag naar hun persoonlijke situatie. Verder zijn ze onzeker over de hulp waarop zij kunnen rekenen en maken zich zorgen over hun toekomst. Er is ook veel ongerustheid en onduidelijkheid over de vraag of ze hun vertrouwde instelling of zorgverlener in 2015 kunnen behouden.

Overgangsrecht

Met het overgangsrecht dat in 2015 geldt, waren de meesten niet bekend. Ze wisten niet dat er pas wat kan veranderen op het moment dat hun indicatie afloopt. Overigens meldden sommige mensen dat ze al te maken hadden met veranderingen in de zorg vanuit hun zorginstelling; dus nog voordat de nieuwe Wmo van kracht is. Ook dat droeg bij aan onzekerheid.

Ga het gesprek aan

De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om zorgvragers en mantelzorgers persoonlijk te informeren als zij daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als het keukentafel gesprek niet op korte termijn zal plaatsvinden. In een informerend gesprek kan worden uitgelegd wat er in de persoonlijke situatie verandert, wat het overgangsrecht voor hen betekent en wanneer zij een keukentafelgesprek kunnen verwachten. Maar ook door wie zij zich daarbij kunnen laten ondersteunen en hoe zij zich op dat gesprek kunnen voorbereiden, en wat de verschillende mogelijkheden zijn voor zorg en ondersteuning inclusief de financiële consequenties daarvan.

Op deze manier kan veel onduidelijkheid worden weggenomen en kunnen mensen zich veel beter voorbereiden op het keukentafelgesprek. Tijdens het keukentafelgesprek bespreken cliënt en/of mantelzorger en gemeente de zorg- en ondersteuningsvraag, wat iemand zelf samen met zijn netwerk kan doen en voor welke ondersteuning men een beroep kan doen op de Wmo.

Aandacht voor iedereen

Aan deze ronde van het verdiepend onderzoek hebben 194 cliënten, familieleden en mantelzorgers uit twaalf gemeenten meegedaan. De geïnterviewden zijn afkomstig uit verschillende groepen cliënten en mantelzorgers. De gemeenten waar zij wonen liggen gespreid door heel Nederland en variëren in omvang van klein, middelgroot tot groot. Het onderzoek is onderdeel van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI). Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en lokale belangenbehartigers te informeren over de decentralisatie en hen te adviseren over hun rol daarbij. De negen betrokken organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, ouderenorganisatie CSO, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Download Rapport verdiepend onderzoek

Bron: Mezzo